Ponuky práce

Kuchár, kuchárka - Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša139, 044 21

Кухар

LÚČ - Будиноксоціальних служб Шемша, Шемша 139, 044 21 Шемша повідомляє про вакансію - навакантну посаду « Кухар» з можливістю початипрацювати  негайно.

 

Посада:Кухар
Сферароботи
: соціальні послуги
Місцероботи
: LÚČ - Будинок соціальних служб Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Графікроботи
: 1 зміна
Робота
:безстрокова
Навантаження
:100%

Необхіднікваліфікаційні умови:

• середня професійна освіта за фахом кухар
• Обов'язкова умова виконання роботи в суспільних інтересах - цілісність(наявністьчи відсутність судимості )

Необхіднідокументи:

• Заява про працевлаштування
• Автобіографія
• Копії документів про освіту
• Письмова згода заявника на обробку персональних даних для потребтендеру згідно Акту № 18/2018 зб. про захист персональних даних та про внесеннязмін до деяких законів зі змінами

Заробітнаплата та оклади:

• працівник буде оцінений відповідно до Закону 553/2003 Coll. прооплату праці працівників в суспільних інтересах мінімум FP 584 €  (тарифна сітка- другий клас оплати,  перший рівеньоплати заробітної плати + компенсація заробітної плати за важку роботу + доплатиза вихідні та святкові дні ) ступінь залежить від тривалості стажуванняпрацівника.

Іншікритерії та вимоги:

• Медична придатність
• Вміння працювати в колективі
• Гнучкість
• Незалежність, відповідальність та охайність

Вигода:

• харчування (обід) в їдальні за 0,28 € за працівника/день
• соціальний фонд 100 € на працівника / рік
• право на рекреаційну допомогу після відпрацьваних 24 місяців

 

Контактнаінформація для відправки заявок

Заяву на працевлаштування разом з необхідними документами необхіднонадіслати поштою на адресу: LÚČ - Home Social Services Šemša, Šemša 139,044 21,в електронному вигляді за адресою: lucdsssemsa@gmail.com

На особисту співбесіду будуть запрошені лише обрані кандидати, яківідповідають кваліфікаційним вимогам та іншим вимогам, викладеним у цьомуконкурсі.

 Персональні дані шукачів роботи оброблятимуться відповідно до ст.6 абз. 1 лист (b) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних тапро вільний рух таких даних, що скасовує Директиву 95/46 / EC. У рамкахпереддоговірних відносин виключно оцінюється, чи відповідають шукачі роботи наоснові отриманих резюме та наданих даних вимогам організації до зайнятоїпосади. Якщо кандидат не може отримати посаду, зазначену в цьому повідомленні,але зацікавлений у тому, щоб організація зв’язалася з ним у майбутньому зпропозицією роботи, метою обробки персональних даних такого кандидата є веденняобліку відповідних потенційних шукачів роботи. Правовою основою такої обробки євільна та однозначна згода заявника на обробку персональних даних відповідно допункту 6 статті 6. 1 лист а) GDPR.

Контакти:

RNDr.Тібор Клема - директор LÚČ - DSS
Телефон.Контакти: +421948389574

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša139, 044 21 informuje o pracovnom mieste – na voľnú  pracovnú pozíciu"Kuchár/ka" s možným nástupom od ihneď.

 

Názova pracovného miesta: Kuchár/ka
Pracovná oblasť: sociálne služby
Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša
Pracovný čas: 1-zmenný
Pracovný pomer: neurčitý
Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

•     stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
•     Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:

•      Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
•      Profesijný životopis
•      Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
•     Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:

•     zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 584€ /2 plat. trieda 1 plat. stupeň + plat. kompenzácia zasťažený výkon práce + príplatky za víkendy a sviatky/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Iné kritériá a požiadavky:

•     Zdravotná spôsobilosť
•     Schopnosť pracovať v kolektíve
•     Flexibilita
•     Samostatnosť, zodpovednosťa dôslednosť

 

Benefity :

•     stravovanie (obed) v jedálni za0,28€ na zamestnanca / deň
•     sociálny fond 100€ na zamestnanca/ rok
•     nárok na rekreačný príspevok poodpracovaní 24 mesiacov

 

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí

Žiadosť o prijatie do pracovnéhopomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštouna adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139,044 21,elektronicky na adresu: lucdsssemsa@gmail.com

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraníuchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavkyuvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciubudú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučnek vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získanýchživotopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizáciena obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspelpri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem,aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelomspracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodnýchpotenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre totospracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzačaso spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a)GDPR.

Kontakt:
RNDr. Tibor Klema – riaditeľ LÚČ - DSS
Telef. Kontakt: +421948389574

Späť na Ponuky práce

Kuchár, kuchárka - Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša139, 044 21