Ponuky práce

Údržbár - Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša

Механік

LÚČ- Будинок соціальних послуг Шемша, Шемша 139, 044 21 Шемша повідомляє, що маєвакансію « Механік»

Посада: Механік
Сферароботи
: соціальні послуги
Місцероботи
: LÚČ - Будинок соціальних послуг Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Графікроботи
: 1 зміна
Робота:
безстрокова


Необхіднікваліфікаційні умови:

• Середня освіта

 

Досвідроботи в галузі:

• Принаймні 1 рік

Іншікритерії та вимоги:

• медична придатність для виконання даної роботи
• особисті та моральні передумови, доброчесність

Розмірзаробітної плати:

• працівник буде оцінений відповідно до Закону 553/2003 Coll. прооплату праці працівників в суспільних інтересах мінімум FP 618 € / тарифна сітка -другий клас оплати,  перший рівень оплатизаробітної плати  + компенсаціязаробітної плати за складну роботу/ступінь залежить від стажу працівника.

Надсилайтеписьмові заяви про прийняття на роботу разом із додатками:

• автобіографія
• копії документів про вищу освіту

за адресою: LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21Šemša, або електронною поштою за адресою: lucdsssemsa@gmail.sk

 

Мизв’яжемося лише з обраними кандидатами, які відповідають зазначеним умовам.

 

Персональні дані шукачів роботи оброблятимуться відповідно до ст.6 абз. 1 лист (b) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних тапро вільний рух таких даних, що скасовує Директиву 95/46 / EC. У рамкахпереддоговірних відносин виключно оцінюється, чи відповідають шукачі роботи наоснові отриманих резюме та наданих даних вимогам організації до зайнятої посади.Якщо кандидат не може отримати посаду, зазначену в цьому повідомленні, алезацікавлений у тому, щоб організація зв’язалася з ним у майбутньому зпропозицією роботи, метою обробки персональних даних такого кандидата є веденняобліку відповідних потенційних шукачів роботи. Правовою основою такої обробки євільна та однозначна згода заявника на обробку персональних даних відповідно допункту 6 статті 6. 1 лист а) GDPR.

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom "Údržbár“

Názova pracovnéhomiesta: údržbár
Pracovná oblasť: sociálne služby
Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša
Pracovný čas: 1-zmenný
Pracovný pomer: neurčitý


Požadované kvalifikačné predpoklady:

•      Stredné vzdelanie

 

Prax v odbore:

•     Minimálne 1 rok

Iné kritéria a požiadavky:

•     zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
•     osobnostné a morálnepredpoklady, bezúhonnosť

Výška mzdy:

•     zamestnanec bude ohodnotený podľazákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujmeminimálny FP 618€ / 2plat. trieda 1 plat.stupeň aplat.kompenzácia za sťažený výkon práce / stupeň závisí od dĺžky praxezamestnanca.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajtespolu s týmito prílohami:

•     profesijný životopis
•     kópie dokladov o dosiahnutomnajvyššom vzdelaní

na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb,Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo e-mailom na adresu: lucdsssemsa@gmail.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov,ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnúpozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučnek vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získanýchživotopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizáciena obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspelpri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem,aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelomspracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodnýchpotenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre totospracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzačaso spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov,organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”

Späť na Ponuky práce

Údržbár - Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša