Ponuky práce

Upratovačka na plný úväzok - Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice

прибиральниці на повний робочий день

Školskýinternát, Medická 2, 040 11 Кошице повідомляє про вакансію на посаду прибиральниці на повний робочий день.

Посада: прибиральниця

Дата початку: 1 травня 2022 року

Необхідні кваліфікаційні вимоги:

 • не вимагається

Передумови особистості:

 • ручна майстерність
 • самостійність, відповідальність
 • вміння працювати в колективі, неконфліктність
 • пунктуальність, акуратність

 

Інші вимоги щодо заповненої посади:

-медична придатність,

-цілісність (наявність чи відсутністьсудимості )

Класифікація заробітної плати та оклад: -відповідно до положень Закону № 553/2003 зб. про оплатупраці окремих працівників за виконання роботи в суспільних інтересах та провнесення змін до деяких законів із змінами. Тарифний оклад 686,50 Eur.

Необхідні документи:

 • заява про працевлаштування
 • автобіографія
 • копії про освіту
 • письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону № 18/2018 зб.про захист персональних даних та про внесення змін до деяких законів.

Заяву про прийняття на роботу разом із необхіднимидокументами необхідно надіслати електронною поштою на адресу:sekretariat@simedke.sk або поштою за адресою: Školský internát, Medická 2, 04011 Košice.

Дедлайн подачі заявок: 26 квітня 2022 року

Мизв’яжемося лише з обраними кандидатами, які відповідають кваліфікаційнимвимогам та іншим критеріям та вимогам, пов’язаним із вакансією.

ерсональнідані шукачів роботи оброблятимуться відповідно до ст. 6 абз. 1 лист (b)Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільнийрух таких даних, що скасовує Директиву 95/46 / EC. У рамках переддоговірнихвідносин виключно оцінюється, чи відповідають шукачі роботи на основі отриманихрезюме та наданих даних вимогам організації до зайнятої посади. Якщо кандидатне може отримати посаду, зазначену в цьому повідомленні, але зацікавлений утому, щоб організація зв’язалася з ним у майбутньому з пропозицією роботи,метою обробки персональних даних такого кандидата є ведення обліку відповіднихпотенційних шукачів роботи. Правовою основою такої обробки є вільна таоднозначна згода заявника на обробку персональних даних відповідно до пункту 6статті 6. 1 лист а) GDPR. У разі випадково отриманих і незатребуванихперсональних даних організація забезпечує їх негайне знищення.

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka na plný úväzok.

 

Pozícia: upratovačka
Termín nástupu:  1. Mája 2022

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • nevyžaduje sa 

 

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • spoľahlivosť, dôslednosť

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť.

 

Platové zaradenie a plat:

 •  v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaníniektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.Tarifný plat 686,50 Eur.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.   

 

Žiadosť o prijatiedo zamestnania spolu s požadovanými  dokladmi je potrebné doručiť  mailom na adresu: sekretariat@simedke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice.

Dátum uzávierky prijímaniažiadostí: 26. Apríl 2022

Kontaktovaťbudeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpokladya iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanýmvoľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciubudú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučnek vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získanýchživotopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanúpracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovnéhomiesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizáciav budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvaniaosobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačovo zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodnýa jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajovpodľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získanýcha nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnúlikvidáciu.

Späť na Ponuky práce

Upratovačka na plný úväzok - Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice